معرفی کنفرانس

صفحه اصلی > معرفی کنفرانس


معرفی پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران
امروزه استفاده از بتن خودتراکم در اجرای سازه های بتنی در دنیا و در کشورمان گسترش چشمگیری یافته است. همزمان با استفاده از این بتن در اجرای سازه ها، تحقیقات گسترده ای نیز در بخش های مختلف بر روی ویژگی های این بتن در حال انجام است. لذا پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران فرصت مغتنمی است تا از یک طرف اساتید، محققین و دانشجویان کشور در کنار شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار و سایر دست اندرکاران اجرای سازه های بتنی با این نوع بتن، دور هم گرد آیند. انتظار برگزار کنندگان کنفرانس این است که آخرین یافته ها و نوآوری ها ی پژوهشی و تجربیات اجرایی، ارائه و باعث افزایش کمیت و کیفیت اجرای سازه های بتنی با بتن خودتراکم گردد. برگزاری مسابقه ملی بتن خود تراکم، کارگاه های آموزشی و انتخاب طرح های برتر اجرا شده با بتن خود تراکم در کشور از نوآوری های صورت گرفته در این کنفرانس نسبت به دوره های قبل می باشد.

معرفی اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
سالیانه میلیارد ها تومان در کشور صرف تعمیر سازه های بتنی می گردد. این در حالی است که اگر نگهداری از سازه ها در دوران بهره برداری به شیوه صحیح انجام شود می تواند هزینه های تعمیر را به مقدار زیادی کاهش و عمر مفید سازه های بتنی را افزایش دهد. لذا  اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی با هدف ارایه آخرین یافته ها در حوزه مدیریت نگهداری سازه های بتنی و همچنین آخرین دستاوردهای پژوهشی تعمیر این سازه ها برگزار خواهد شد. برگزاری کارگاه های تخصصی و حضور بزرگترین شرکت های مشاور و پیمانکار در کنار سازمان های دولتی که درگیر تعمیر و نگهداری سازه های بتنی می باشند نقطه عطفی برای این کنفرانس می باشد.