محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 
محورهای  پنجمین کنفرانس ملی  بتن خودتراکم 


·         ارزیابی مصالح مورد استفاده در بتن خود تراکم

·         طرح مخلوط

·         رئولوژی

·         ساخت مخلوط و روش های جایدهی در قالب

·         کنترل کیفیت

·         ارزیابی خواص مکانیکی و جمع شدگی

·         دوام

·         عملکرد سازه ای بتن خود تراکم

·         کاربردهای بتن خودتراکم

·         مطالعه موردی و درس های گرفته شده از کاربرد های بتن خود تراکم

·         بخش ویژه : نوآوری ها در طرح، آزمایش و استفاده از بتن خودتراکم . ( این بخش بطور ویژه توسط کمیته داوری، ارزیابی و از ارائه دهندگان تقدیر خواهد شد.)

Materials -

Design methodology of mixture -

Rheology -

  Production and placement -

 Quality control -

  Mechanical and shrinkage Properties evaluation -

  Durability -

  Structural performance -

  Application of SCC -

  Case studies to discuss the successes and lessons learned from SCC applications -

  Special section: innovation in design,test and application of SCC
-

 

 
محورهای  اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی 


·         متدولوژی ارزیابی سازه و انتخاب روش تعمیر

·         ارزیابی خواص مکانیکی و جمع شدگی مصالح تعمیری

·         ارزیابی خواص دوام مصالح تعمیری

·         بررسی سازگاری فیزیکی و شیمیایی

·         روش های تعمیر

·         کنترل کیفیت و نگهداری های ادواری پس از تعمیر

·         ارزیابی اقتصادی انواع روش های نگهداری سازه های بتنی در دوران بهره برداری

·         عملکرد سازه ای

·         مطالعه موردی و نتایج تعمیرات انجام شده بر روی سازه ها

·         بخش ویژه : نوآوری ها در تعمیر و نگهداری سازه های بتنی . ( این بخش بطور ویژه توسط کمیته داوری، ارزیابی و از ارائه دهندگان تقدیر خواهد شد.)

 
 
Methodology of structure evaluation and selection of repair materials -

  Mechanical and shrinkage Properties of repair materials -

  durability Properties of repair materials -

  chemical and physical compatibility -

  repair methods -

  Quality control and maintenance -

  Economical evaluation of various maintenance methods -

  Structural performance -

  Case studies to discuss the successes and lessons learned from repair of structures -

  Special section: innovation in repair and maintenance of concrete structures -