تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهمتاریخ های مهم کنفرانس های به شرح زیر می باشد :آخرین مهلت ارسال چکیده                 
1396/02/31

آخرین مهلت ارسال مقالات                  1396/03/20

اعلام نتایج داوری                            1396/03/31

آخرین مهلت ثبت نام                        1396/03/31

زمان برگزاری                             15-1396/04/14